Osemdesiate roky („Klubománia”)

   Spišský literárny klub, podobne ako iné kluby na Slovensku, vznikol v istom literárnom, spoločensko-politickom prostredí: V osemdesiatych rokoch vo vtedajšom týždenníku Nové slovo už niekoľko rokov vychádzala literárna príloha Nové slovo mladých, ktorá aspoň v oklieštenej podobe nahradzovala publikačný priestor po Mladej tvorbe - mesačníku pre mladú literatúru, zakázanej v čase „normalizácie”. Príloha veľmi významne ovplyvňovala, doslova formovala vtedajšiu najmladšiu slovenskú literatúru. Redakcia Nového slova najskôr sama, neskôr v spolupráci s vtedajším Zväzom slovenských spisovateľov - sekciou pre mladú literatúru totiž v tom čase organizovala jedno až niekoľkodňové stretnutia svojich prispievateľov, a to buď v priestoroch redakcie alebo v rekreačnom zariadení vtedajšieho SZM v Blahovej na Žitnom ostrove, čo veľmi významne ovplyvňovalo literárny život mladej literatúry tých rokov. Najmä v tom zmysle, že autori z celého Slovenska mali možnosť poznať literárnu situáciu nielen v Bratislave ale aj v jednotlivých regiónoch. Popri spomínaných stretnutiach sa bratislavskí mladí autori začali pod vedením básnika Vojtecha Kondróta v bývalom Dome Československo-Sovietskeho priateľstva stretávať aj v literárnom klube.

   Potreba výraznejšieho oživenia literárneho života, podmienená týmto príkladom, ale determinovaná aj oklieštenými publikačnými možnosťami, sa takmer okamžite prejavila aj v mestách mimo centra, čo podnietilo vznik ďalších literárnych klubov. Viacerí zástancovia samotárskeho spôsobu vývinu mladého literárneho talentu, najmä ľudia, ktorí za podporou mladej literatúry zo strany najvyšších slovenských štátnych a straníckych orgánov videli len snahu dať mladej literatúre jediný, pre kultúrnu politiku štátu správny smer, tzv. socialistický realizmus, to vtedy dokonca nazvali „klubomániou”.

   Zhruba za takto videných okolností z môjho podnetu 11. apríla 1981 na svojom prvom stretnutí vznikol pri vtedajšom Okresnom, neskôr Spišskom osvetovom stredisku (dnes Spišské kultúrne stredisko a knižnica)  Literárny klub mladých autorov, dnešný Spišský literárny klub. Na svojom zakladajúcom stretnutí mal 10 zakladajúcich členov, veľmi skoro sa však rozrástol o ďalších. Piati najúspešnejší už v roku 1982 publikovali svoje práce v 1. zborníku klubu s názvom Na prahu, ktorý vydalo Okresné osvetové stredisko, v roku 1983 zorganizoval klub okresnú literárnu súťaž. Jej cieľom bolo propagovať existenciu klubu a získať ďalších členov. Hlavnou náplňou mesačných, neskôr dvojmesačných stretnutí členov však od samého začiatku bolo udržiavanie kontaktu s vtedajším literárnym dianím a hodnotenie vlastnej literárnej tvorby.

   Klub, ktorý som ako metodik Okresného osvetového strediska mal na starosti organizačne, v úvode odborne viedla Daniela Hivešová-Šilanová, neskôr prozaik MUDr. Ján Milčák a básnik Pavol Suržin. Časom sa však klub vďaka postupne nadobúdaným skúsenostiam členov, ale aj vďaka vedomostiam, ktoré doň prinášali vysokoškoláci študujúci literatúru, stával po tejto stránke „sebestačným”. Od začiatku deväťdesiatych rokov som sa už snažil mladším členom poradiť nielen ja, ale aj Vlado Puchala, Tomáš Repčiak, Peter Karpinský a ďalší.

Deväťdesiate roky (Hlavné mesto mladej slovenskej literatúry)

   Keď sa v roku 1989 mohli ako prví svojimi debutmi Priestupný rok a Záprah pred zimou pochváliť Marián a Peter Milčákovci, v klube sa už schádzala prvá silnejšia vlna mladých autorov – spomínaní Peter a Marián Milčákovci, Mária Jankalová, Vlado Puchala. V roku 1990, po úspechoch na viacerých literárnych súťažiach a po bohatom časopiseckom publikovaní knihou Zastávka na znamenie debutovala Mária Jankalová, v roku 1992 som pod spoločným názvom Tri knihy nepokoja vydal rukopisy troch svojich zbierok – Miestopis (s van Goghovým uchom), Modlitby za Judáša a Pocestný a Papagáj(a) aj ja, a v roku 1993 vydal svoju prvú zbierku básní Anjeli na špičke ihly, ocenenú inak Cenou Ivana Krasku, Vlado Puchala.

   To už (zhruba od roku 1991) začala do klubu prichádzať druhá, ako sa ukázalo, ešte silnejšia vlna autorov. Spolu so „zvyškom” tej predchádzajúcej dala o sebe vedieť „frontálnym” víťazstvom na obnovenom predchodcovi neskorších Literárnych Zvolenov, na celoslovenskom Štúrovom pere a svoje kvality intenzívne až do roku 1996 potvrdzovala aj na všetkých ostatných celoslovenských literárnych súťažiach. Nesporne k nej patrili Júlia Čurillová, Milan Čarňanský, Daniela Dubivská, Milo Janáč, Peter Karpinský, Ondrej Molitoris, Jozef Puchala a Tomáš Repčiak. Práve vďaka evidentným úspechom tejto vlny nazval v roku 1993 Vojtech Kondrót Spišskú Novú Ves „hlavným mestom najmladšej slovenskej poézie”. Z uvedených autorov Jozef Puchala navyše v roku 1995 debutoval básnickou zbierkou Všetko čo chýba, Milan Čarňanský v roku 1997 debutoval novelou V spleti ciest a Peter Karpinský v roku 1998 ako víťaz literárnej súťaže Rubato vydal svoju prvú zbierkou próz Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. V roku 1998 vydal Milan Čarňanský ešte zbierku poviedok s názvom Zberateľ.

   Vnútorná činnosť klubu v posledných rokoch prerastala aj do viacerých vonkajších aktivít. V rokoch 1993 – 1996 sme v miestnom týždenníku Spišský KURIÉR vydávali prílohu Literárne kroky, ktorú sa v roku 1999 podarilo opäť obnoviť v Spišskom denníku. V roku 1994 z iniciatívy Tomáša Repčiaka vydalo Regionálne osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zborník Pánska jazda, v ktorom publikovali najmä autori klubu. V septembri 1996 v spolupráci so Spišským divadlom, opäť vďaka iniciatíve Tomáša Repčiaka, začal literárny klub organizovať tzv. Hokerlíky – podujatia založené na prezentácii tvorby pozvaných autorov, hudby rôznych alternatívnych zoskupení a na výstavách prác výtvarníkov či fotografov. Pri viacerých príležitostiach (stretnutie literárnych klubov v Spišskej Novej Vsi, Deň osvetových pracovníkov, 15. výročia založenia klubu a iné) sme svoju tvorbu prezentovali aj na spoločných verejných produkciách. Pri príležitosti 15. výročia vydal klub zborník prác svojich členov s názvom Presýpacie more, jeho činnosť bola ocenená v ďakovnom liste Ing. Mateja Vagača, riaditeľa Národného osvetového centra.

   Od roku 1997 sa porotcami najstaršej literárnej súťaže na Slovensku, Literárneho Kežmarku stali dvaja členovia a vedúce osobnosti klubu Ján Petrík a Peter Karpinský. Istý čas v porote tejto súťaže pôsobil aj Tomáš Repčiak, neskôr ho vystriedala Júlia Čurillová. Ján Petrík a Peter Karpinský sa neskôr stávajú aj členmi ďalších etablovaných celoslovenských literárnych súťaží – Literárneho Zvolena, či Senice Ladislava Novomeského. Táto skutočnosť do značnej miery ovplyvnila príliv ďalších členov klubu zo širšieho okolia Spišskej Novej Vsi. Prispel k nej aj kontakt klubu z ďalšími autormi prostredníctvom prílohy Literárne kroky, ktorá v roku 1999 pod vedením Jána Petríka začala vychádzať opäť ako literárna príloha denníka Spišský Kuriér.

   24.apríla 1999, teda na začiatku 18-teho roku svojej existencie, po používaní názvov Literárny klub mladých autorov a Literárny klub prijali jeho členovia názov Spišský literárny klub. V tomto roku boli začaté práce na webových stránkach klubu.

Na prelome storočí (Na východe stále niečo nové)

   V pondelok 14. februára 2000 boli prvé webové stránky Spišského literárneho klubu sprístupnené.

   V apríli 2001 bez väčších pompézností oslávil klub 20. výročie svojej existencie. Pre nedostatok finančných prostriedkov, ktoré prisľúbilo i Národné osvetové centrum sa dokonca nepodarilo ani vydať pripravovaný zborník prác členov. Činnosť klubu však bola pri tejto príležitosti ocenená Poctou generálneho riaditeľa Národného osvetového centra "za vytváranie podmienok pre rozvoj talentu jednotlivých individualít" a ocenením prednostu Krajského úradu v Košiciach "za podiel na tvorbe a rozvoji miestnej kultúry, osvety a záujmovo umeleckej činnosti v Košickom kraji.

   V súvislosti s tým, že od prvého ročníka sa členovia klubu, Ján Petrík a Peter Karpinský stali členmi poroty literárnej súťaže Múza a lektormi jej Letnej školy poézie a prózy, ale aj ďalších súťaží, klub začalo začiatkom prvých rokov 21. storočia navštevovať a viacero ich úspešných účastníkov. Doterajší územný záber klubu sa teda rozšíril na ďalšie časti Slovenska. Viac a viac ho posilňuje kontakt klubu s ďalšími autormi regiónu prostredníctvom už spomínanej prílohy Literárne kroky. Tá od roku 2000 vychádza ako príloha Spišského a Tatranského denníka, neskôr, až do konca roku 2002 ako príloha všetkých denníkov skupiny Korzár. V rokoch 2003 a 2004 sa prílohu ešte darilo udržať ako polhodinovú reláciu v košickom štúdiu SRo. Klub v týchto rokoch pociťuje príliv tretej vlny výrazných talentov, ku ktorým nesporne patrili, či dodnes patria Ľuboslava Štofková a Zuzana Fabianová zo Štrby, Milan Ladyka z Michaloviec, Ivan Szabó z Veľkých Kapušian, Pavol Garan z Dobšinej, Katarína Tomková z Rimavskej Soboty, Andrea Ondo-Eštoková z Bracoviec, Katarína Smiková ale najmä Radoslav Tomáš, obaja z Popradu.

   Zvláštne miesto v klube v  rokoch 2001 – 2004  patrí vtedajšiemu šesťdesiatnikovi Ondrejovi Žúdelovi z Rožňavy, ktorý prekvapil nebývalo sviežou poetikou, schopnosťou sa veľmi rýchlo zdokonaľovať a poetickými názormi byť medzi podstatne mladšími autormi takmer ich rovesníkom. Začiatkom leta roku 2004 ho, žiaľ, v tom najlepšom tvorivom rozlete prekvapila zákerná choroba, ktorej 18. júna podľahol.

   Po dlhšej prestávke boli vytvorené a 28. júna 2005 sprístupnené nové (tieto) webové stránky klubu.

V marci 2003 začína Slov. rozhlas vysielať kabaret Pánska jazda, ktorého autorom je Tomáš Repčiak. Relácie sa pravidelne každý mesiac (s výnimkou letných repríz) vysielajú až do decembra 2004. V rokoch 2005 – 2008 sú súčasťou silvestrovského programu SRo na Rádiu Regina. Spolu ich bolo odvysielaných 23. V decembri r. 2005 vo Vydavateľstve SSS svojou zbierkou poézie Chlapec debutoval Rado Tomáš a jeho poézia bola ocenená Cenou Ivana Kraska. V tom istom roku zbierkou poézie Žena z konzervy (vydanie vlastným nákladom) debutovala aj Lucia Pavlíková, v roku 2006 vo Vydavateľstve SSS vydal svoju ďalšiu zbierku poviedok s názvom Praskanie dreva Milan Čarňanský.

   Po neúspešnom pokuse vydať zborník klubu k 25. výročiu vzniku už v roku 2006, vychádza tento zborník v decembri roku 2007 a nesie názov Posúvanie. V decembri zároveň debutuje Paľo Garan. Vo Vydavateľstve SSS vydáva zbierku poézie Smrť zahroteným prstom a Peter Karpinský vo vydavateľstve Mladé letá vydáva knihu pre deti Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev. V roku 2007 v súťaži DEBUT 2007 zvíťazila Júlia Čurillová. Vyhlasovateľ súťaže jej tak vo vydavateľstve ABH vydal jej debut s názvom Sedmoláska. Debut vyšiel v roku 2008. V novembri 2008 pripravuje Tomáš Repčiak pre SRo prvú zo série relácie Vlak. Do decembra 2009 ich pre SRo napísal 8.

   Na valnom zhromaždení Združenia literárnych klubov Slovenska, ktoré sa konalo 3. októbra 2009 v Kultúrnom dome v Dolnom Kubíne, sa Spišský literárny klub, spolu s ďalšími zakladajúcimi členmi, stal členom združenia. Vedúci klubu Ján Petrík sa zároveň stal členom jeho Správnej rady. V októbri 2009 bola technicky vylepšená a na novej doméne sprístupnená tretia podoba webových stránok klubu.

   Do klubu v tomto roku prišli a svojimi výraznými talentami zaujali Matej Barč (Hnilčík) a Lenka Suchá (Košice).

   Rok 2009 bol v literárnom klube úrodný aj počtom vydaných kníh. Bolo ich 6. Z tohto hľadiska sa teda stal najúspešnejším v celej doterajšej histórii klubu. V októbri 2009 vo vydavateľstve DALi Košice vychádza Pavlovi Garanovi jeho druhá zbierka poézia s názvom Jednotlivec, v novembri debutoval Ján MartonV martinskom vydavateľstve Hladohlas vydal zbierku poézie s názvom Život nie je suka, je to pes, v pražskom vydavateľstve Na konári s názvom Vlčie svadby vydal svoju druhú zbierku poézie Rado Tomáš,  v decembri novelou Trojka  (Ikar, Bratislava) debutovala Gabika Alexová, svoju štvrtú knihu, tentoraz román Malé životy vydal  Milan Čarňanský, a štvrtú knižku, zbierku poviedok, Nanebonevzatie (Pectus, Košice) vydáva aj Peter Karpinský. V júni 2009 mu v SRo na Rádiu Regina odvysielali sériu šiestich večerníčkov s názvom Celestín.

24. júla 2010 sa členovia klubu Tomáš Repčiak, Martin Horbal, Ján Petrík, Matej Barč, Tamara Čarnogurská a Pavol Garan zúčastnili hudobno-slovnej prezentácie tvorby klubu, ktorá sa v rámci projektu Pramene s názvom Na krok od Raja uskutočnila v letnej čitárni Mestskej knižnice v Bratislave U červeného raka. Podujatie sa konalo v spolupráci so Združením literárnych klubov Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

   Na stretnutí literárneho klubu, ktoré sa konalo 25. septembra 2010 sa zúčastnili aj členovia literárneho klubu V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci, Hana Košková, Vladimíra Ďuraková a Martin Dzúr.

   V závere roka v Martinskom vydavateľstve Hladohlas vydal Jano Marton svoju druhú zbierku poézie Eskimák na korze.

Druhá dekáda (SLK tridsaťročný)

   Do druhej dekády 21. storočia vstúpil Spišský literárny klub v očakávaní, že si pripomenie tridsiate výročie svojho vzniku. Už v závere roku 2010 boli vybraní členovia klubu vyzvaní, aby Jánovi Petríkovi, zostavovateľovi zborníka zaslali svoje práce. V januári 2011 bola v zmysle pokynov Ministerstva kultúry SR vypracovaná žiadosť o dotáciu na jeho vydanie. Žiadosť však akceptovaná nebola.

   Na jar v roku 2011 odvysielal Slovenský rozhlas Petrovi Karpinskému cyklus piatich próz s názvom Povesti zo Spišskej Novej Vsi, v lete roku 2011 mu vo vydavateľstve Perfekt vychádza tretia kniha pre deti Sedem dní v pivnici. Knižke predchádzal cyklus večerníčkov Slovenského rozhlasu o prašiškriatkovi Celestínovi.

   Aj táto dekáda bola poznamenaná pohybom medzi členmi klubu. Popri prirodzenom odchode niektorých členov, ktorých osud zavial do vzdialenejších miest prípadne do zahraničia, prichádzajú do klubu noví členovia. V prvom polroku 2011 konkrétne sestry Lucia a Katka Gecelovské (Košice), v druhom Peter Prokopec (Svit) a Lukáš Katuščák (Prešov).

   2. júla 2011 sa členovia SLK zúčastnili na verejnej prezentácii tvorby Pavla Garana, Tamary Čarnogurskej a Julky Čurillovej v rámci podujatia Suterén 1. Podujatie sa konalo v Temple caffe & coctail bare v Spišskej Novej Vsi a jeho súčasťou bolo aj verejné mimoriadne stretnutie klubu.

   V závere roka 2012 v novo založenom vydavateľstve Jána Petríka Fama art vydali svoje knihy štyria členovia literárneho klubu - Daniela Dubivská: Žena v cudzom brlohu (zbierka poézie), Júlia Čurillová: Kľúče od neba (zbierka poézie), Štefan Šimko: Pasenie Mamutov (zbierka poviedok, Márie Hajičková: Sudeťáčka (román). Zostavovateľom rukopisov zbierok bol člen klubu Tomáš Repčiak, grafickú úpravu všetkých štyroch kníh zabezpečil člen klubu Martin Horbal.

   Dňom 31. 12. 2012 prestáva byť Spišské osvetové stredisko zriaďovateľom klubu. Od 1. januára 2013 sa ním stáva Spišská knižnica. Dôvodom odchodu klubu k inému zriaďovateľovi bola predovšetkým situácia vzniknutá tým, že SOS začalo veľkosťou i akusticky vyhovujúcu zasadaciu miestnosť v podkroví využívať na iné účely a stretnutia sa museli konať v akusticky zle vybavenom a na klubové podujatie nevhodnom výstavnom priestore.

   V roku 2013 vo vydavateľstve FAMA art, Spišská Nová Ves knižkou krátkych úsmevných próz Zo života Karčiho Vešeľaka debutuje Tomáš Repčiak. Krátko na to v tom istom vydavateľstve vydáva jej pokračovanie s názvom Na krok od raja. Vo vydavateľstve Perfekt, Bratislava vydáva Peter Karpinský knihu textov scenárov a piesní Kde asi rozprávka býva, a vo vyd. FAMA art knihu povestí a príbehov zo Spišskej Novej Vsi a okolia Skala útočiska. Ján Petrík vo FAMA art vydáva reedíciu svojich troch zbierok poézie pod spoločným názvom Tri knihy nepokoja. Štefan Šimko získal 1. miesto v súťaži Literárneho fondu za najlepšiu adaptáciu textu pre rozhlas.

   V roku 2014 vo vydavateľstva Renoma Michalovce svojou zbierkou básní Studňa a iné veci debutuje Milan Ladyka.

   Od septembra 2014 prechádza vydavateľstvo FAMA art pod novo založené občianske združenie FAMA art. OZ založili členovia klubu Ján Petrík, Tomáš Repčiak, Martin Horbal.

   Vo vydavateľstve FAMA art, o.z. vydáva Tomáš Repčiak svoju tretiu knihu krátkych próz Tajomstvo kľúča a zbierku básní pre deti Robte cirkus!.

   Poetka Ema Malíšková v roku 2014 získala viacero ocenení na popredných literárnych súťažiach Literárny Kežmarok (2. miesto – poézia), Literárna Villa Zerna (1. miesto – poézia), Literárny Zvolen (1. miesto – poézia), Wolkrova Polianka (1. miesto).

   V roku 2015 vydáva Tomáš Repčiak knihu básní určených na umelecký prednes Na vydaj (FAMA art, o.z.). Básne boli napísané pre poprednú neprofesionálnu recitátorku, členku klubu Júliu Čurillovú a je dcéru Júliu. Každá z interpretácií bola ocenená na celoslovenských prehliadkach umeleckého prednesu Vansovej Lomnička a Naša Vansovej Lomnička.

   V roku 2015 získala Ema Malíšková ocenenia na Poetickej Ľubovni (1. miesto - poézia) Literárnom Kežmarku (1. miesto - poézia) a na Wolkrovej Polianke (laureát súťaže). Na pozvanie moderátora večera Mariána Hatalu sa 11. 11. 2015 v Modrom salóniku SND spoločne s hercami Richardom Stankem, Alfredom Swanom a básnikom Erikom Ondrejičkom zúčastnila literárno-hudobného programu Poézia naša každodenná. Pozvanie si vyslúžila svojou poéziou uverejnenou v časopise Dotyky.

   18. 11. 2015 sa o 11:00 vo FF UKF v Nitre na "Literárnom kolokviu s členmi SLK" svojou tvorbou predstavili členovia klubu Júlia Čurillová, Ema Malíšková, Tomáš Repčiak a Ján Petrík. Popoludní o 16:00 sa v kaviarni Divadla Andreja Bagara v Nitre stretli s členmi Literárneho klubu Janka Jesenského v Nitre.

   V roku 2013 Spišské osvetové stredisko za finančnej podpory MK SR v spolupráci so Spišským literárnym klubom obnovilo podujatia s názvom Hokerlík. V sérii piatich literárnych večerov sa v rámci nich v rokoch 2013, 2014 a 2015 predstavili aj viacerí členovia klubu. Podujatia moderoval vedúci klubu Ján Petrík.

   V roku 2015 začalo OZ FAMA art zároveň s realizáciou literárnych terás s názvom LITERASA. V tomto roku sa s podporou Mesta Spišská Nová Ves pre verejnosť na terase starej kaviarne eLAra uskutočnila prezentácia tvorby dvoch autorov, Petra Milčáka a Paľa Garana. V ďalších rokoch (2016 – 2019) v nových priestoroch kaviarne sa v rámci týchto podujatí predstavilo 13 ďalších autorov, ktorí svoju tvorbu publikovali vo vydavateľstve FAMA art.

   Stretnutie klubu, ktoré sa konalo 21. 5. 2016, sa nieslo v znamení 35. výročia založenia SLK. Popoludní o 14:00  v Obradnej sieni Radnice prijal členov klubu primátor mesta Ján Volný. V slávnostnom príhovore ocenil činnosť klubu, ktorému po zápise do pamätnej knihy odovzdal Pamätný list mesta. K 35. výročiu svojho vzniku vydal klub zborník prác členov s názvom PARNAS [pa:r n:as] (FAMA art, 2016). Zborník vyšiel s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

   Rozhodnutím Valného zhromaždenia Občianskeho združenia FAMA art sa od 24. 9. 2016 na základe Organizačného poriadku SLK zriaďovateľom klubu stáva FAMA art, o. z.

   25. 11. 2016 na slávnostnom zasadnutí predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja bol Spišský literárny klub pri príležitosti 35. výročia vzniku ocenený Plaketou predsedu KSK.

   V rámci podujatia „PARNAS v eLAere“ sa v štyroch cykloch v roku 2016 v kaviarni eLAra v realizácii FAMA art, o. z. uskutočnila prezentácia niektorých autorov, ktorí publikovali v zborníku PARNAS. Svoju tvorbu sprevádzanú hudobnou produkciou Martina Horbala prezentovali Ladislav Štiffel , Lenka Fábryová, Ema Malíšková, Alena Oravcová, Katarína Gecelovská, Matej Barč, Silvia Dlugolinská, Lucia Kmeťová, Mária Jankalová-Vaškovičová, Júlia Čurillová, Martin Hlavatý, Ján Petrík, Daniela Dubivská, Martin Horbal a Milan Ladyka. Podujatie vzniklo vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

   Z autorov, ktorí na stretnutia klubu priniesli v tomto čase výrazne zaujímavú tvorbu patrili Alena Oravcová (2015), Katarína Pirhačová, Lenka Želonková, Adela Kučkovská (2017), Viliam Rosinský, Lucia Rybárová (2019), Patrícia Gabrišová a Ján Mackovjak (2021).

Tretia dekáda (SLK štyridsaťročný)

   Do tretej dekády 21. storočia vstúpil klub vydaním zborníka k 40. výročiu vzniku Priúzko. Svoju tvorbu v ňom prezentovalo 24 autorov. Zostavil ho Ján Petrík, graficky pripravil Martin Horbal, ilustráciami opatrili Mgr. art. Amálka Ľudmila Valenčíková a Mgr. art. Paulína Halasová, všetko členovia SLK. Zborník vďaka finančnej podpore Mesta Spišská Nová Ves vyšiel vo vydavateľstve FAMA art Spišská Nová Ves.

   Už v roku 2021 sa v ňom objavili ďalšie mená so zaujímavou tvorbou, Patrícia Gabrišová a Ján Mackovjak.

Ján Petrík

Fotografie

Zakladajúce stretnutie (11.4.1981) Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Jedno zo stretnutí za účasti Danky Hivešovej (marec 1983), Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Zľava-tváre: Danka Hivešová, Matej Maras,  Vladimír Petróci, Ján Petrík
Stretnutie z mája 1997, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Stretnutie z mája 1997, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Účastníci stretnutia z r. 1998 na pavlači Osvetového strediska, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Účastníci stretnutia z r. 1998 na pavlači Osvetového strediska, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Účastníci stretnutia z r. 2000 na pavlači Osvetového strediska, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Účastníci stretnutia z r. 2000 na pavlači Osvetového strediska, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Jedno zo stretnutí z r. 2001, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Jedno zo stretnutí z r. 2001, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Stretnutie z apríla 2004, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Stretnutie z apríla 2004, Osvetové stredisko, Leninovo (dnes Štefánikovo) nám. 17
Stretnutie z januára 2006, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z januára 2006, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 24. marca 2007, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 24. marca 2007, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 28. júna 2008, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 28. júna 2008, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 5. apríla 2008, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 5. apríla 2008, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 25. septembra 2010 za účasti členov klubu V.L.A.S., Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 25. septembra 2010 za účasti členov klubu V.L.A.S., Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Mimoriadne stretnutie z 2. júla 2011 (Temple bar Spišská Nová Ves)
Mimoriadne stretnutie z 2. júla 2011 (Temple bar Spišská Nová Ves)
Stretnutie z 24. septembra 2011, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 24. septembra 2011, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 21. januára 2014 počas rekonštrukcie v Spiš. osvetovom stredisku, Spišská knižnica. Letná 28
Stretnutie z 21. januára 2014 počas rekonštrukcie v Spiš. osvetovom stredisku, Spišská knižnica. Letná 28
Stretnutie z 22. septembra 2012, výstavná miestnosť, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 22. septembra 2012, výstavná miestnosť, Spišské osvetové stredisko, Zimná 45
Stretnutie z 21. septembra 2013, Spišské knižnica, Letná 28
Stretnutie z 21. septembra 2013, Spišské knižnica, Letná 28
Stretnutie z 31. mája 2014, Spišská knižnica, Letná 28
Stretnutie z 31. mája 2014, Spišská knižnica, Letná 28
Stretnutie z 20. júna 2015, Spišská knižnica, Letná 28
N. Dubaiová, V. Kubovčíková, G. Alexová, M. Barč, L. Fábryová, P. Karpinský, T. Repčiak, P. Čupková, M. Horbal, P. Garan
Stretnutie z 21. novembra 2015, Spišská knižnica, Letná 28
Zľava: E. Malíšková, D. Dubivská, A. Oravcová, D. Stano, L. Štiffel
Slávnostné prijatie členov klubu primátorom mesta v Obradnej sieni Radnice 21.5.2016
Slávnostné prijatie členov klubu primátorom mesta v Obradnej sieni Radnice 21.5.2016
Stretnutie z 19. 11. 2016 Spišská knižnica, Letná 28
Zľava: M. Vaškovičová, M. Matuška (hosť klub Žilina), J. Petrík ml., T. Repčiak, J. Petrík st., M. Barč, A. Oravcová, L. Kmeťová, D. Stano
Stretnutie z 21.1.2017, Spišská knižnica, Letná 28
Zľava: J. Petrík st., F. Halečka, D. Stano, A. Oravcová, M. Horbal, P. Garan, M. Vaškovičová, L. Želonková, D. Dubivská
Stretnutie z 25.11.2017, Spišská knižnica, Letná 28
Zľava: D. Stano, J. Petrík, ml., M. Ladyka, D. Dubivská, A. Lencsesová, K. Gecelovská, L. Štiffel, M. Vaškovičová, T. Repčiak, M. Horbal
Stretnutie z 29.9.2019, Kaviareň eLAra, Letná 34
Stretnutie z 29.9.2019, Kaviareň eLAra, Letná 34
Hokerlík 40 - prezentácia zborníka Priúzko - Gelnica
Hokerlík 40 - prezentácia zborníka Priúzko - Gelnica
Stretnutie z 23.9.2023, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zľava: M. Horbal, J. Petrík, M. Hlavatý, P. Garan, M. Hatala, M. Lipták, F. Halečka, L. Rybárová
Stretnutie z 27.-28.1.2024, Turistická ubytovňa Hornád, Spišské Tomášovce
Zľava: Z. Mesačná, J. Petrík, L. Rybárová, L. Hudáková, M. Barč, Š. Šimko