Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Zo stretnutia literárneho klubu, ktoré sa po dlhej prestávke vyvolanej pandémiou konalo 12. júna 2021 za účasti 15 autorov, ostatných členov pozdravujú:

Lenka Želonková, Matej Barč, Dalimír Stano, Ján Mackoviak, Lucia Rybárová, Patrícia Gabrišová, Ján Petrík ml., Beáta Blahová, Ema Malíšková, Ľuba Badarová, Štefan Šimko, Martin Hlavatý, Martin Horbal, Tomáš Repčiak, Lenka Fábryová .

Foto zo stretnutia

Zľava: D. Stano, L. Rybárová, P. Gabrišová, B. Blahová, J. Mackoviak, L. Želonková
Zľava: D. Stano, P. Gabričová, Ľ. Bodárová, J. Mackoviak, B. Blahová, M. Barč, L. Želonková
Zľava: Š. Šimko, E. Malíšková, L. Želonková, M. Barč, J. Mackoviam, D. Stano, T. Repčiak, L. Rybárová, P. Gabričová
Zľava: D. Stano, L. Rybárová, P. Gabrišová, J. Mackoviak, L. Želonková, Ľ. Bodárová, M. Horbal s dcérou, B. Blahová
Zľava: M. Barč, L. Želonková, Š. Šimko, E. Malíšková, J. Petríl, T. Repčiak, M. Horbal
Zľava: M. Barč, L. Želonková, Š. Šimko, J. Petrík

Foto: Martin Hlavatý

Novinky

13.06.2021

Ďalšie stretnutia v roku 2021sú naplánované na 25. 09. a 27. 11.

13.06.2021

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu je naplánované na 25. 9. 2021 so začiatkom o 10.00 v Spišskom osvetovom stredisku
(Zimná 47, pri zastávke MHD, medzi Galériou a dnes už bývalým kníhkupectvom Jarka).


19.05.2021

Klubová webová stránka Emy Malíškovej bola doplnená o jej najnovšie.

02.04.2021

Webová stránka Martina Hlavatého bola doplnená o novú fotografiu, údaje o tvorbe a jeho debut.

06.12.2020

Webové stránky Kataríny Gecelovskej boli doplnené o jej poviedku O snehu a o jej úspech na
celoslovenskej literárnej súťaži mladých prozaikov Jašíkove Kysuce 2020.

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Facebooková stránka FAMA art, o.z.
Literárny portál Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý má za cieľ propagovať literatúru, knihy a čítanie formou dostupnou a zrozumiteľnou širšej verejnosti pri udržaní si istého kvalitatívneho štandardu.
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Národná bibliografická agentúra, ktorá zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie
Národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry
Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí
Štátna príspevková organizácia MK SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť
Internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
stránky lit. klubu v Trenčíne