Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Zo stretnutia literárneho klubu, ktoré sa konalo 25. marca 2023 vo výstavnej miestnosti Spišského kultúrneho centra a knižnice za účasti 12 autorov ostatných členov klubu pozdravujú: Tomáš Repčiak, Zuzana Vozárová-Mesačná, Martin Horbal, Ján Petrík, Lucia Hudáková, Lenka Ďafranová, Alfréd Tóth, Pavlína Halasová, Martin Hlavatý, Amálka Ľudmila Valenčíková, Matej Barč, a Daniela Dubivská.

Foto zo stretnutia

Zľava: Z. Mesačná, P. Halasová, A. Valenčíková, A. Tóth, L. Hudáková, M. Barč, L. Šafranová
Zľava: L. Hudáková, D. Dubivská, M. Barč, L. Šafranová, T. Repčiak
Zľava: M. Barč, L. Šafranová, T. Repčiak, J. Petrík, M. Horbal
Zľava: T. Repčiak, J. Petrík, M. Hlavatý, M. Horbal
Zľava: M. Horbal, Z. Mesačná, P. Halasová, A. Valenčíková
Stretnutie po stretnutí. To už sa k nám pridali aj oneskorenci Paľo Garan a jeho priateľka - poétka Berni Kurešová

Foto: Martin Hlavatý

Novinky

26.03.2023

Stránka Lenky Šafranovej bola doplnená o jej najnovšiu knihu pre deti Čo by bolo keby

25.03.2023

Ďalšie stretnutie klubu v roku 2023 sú naplánované na: 23. 9.; 25. 11.

Prípadné zmeny budú vždy včas oznámené na tejto stránke a na FB klubu.

25.03.2023

Najbližšie stretnutie
Spišského literárneho klubu je naplánované na 27. 5. 2023 so začiatkom o 10.00 v priestoroch Spišského kultúrneho centra a Knižnice/Osveta (Zimná 182/47).

27.10.2022

Stránka Lenky Želonkovej bola doplnená o ďalšiu jej tvorbu. Tentoraz básne.

01.09.2022

Webová stránka Štefana Šimka bola doplnená o novú poviedku.

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Facebooková stránka FAMA art, o.z.
Literárny portál Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý má za cieľ propagovať literatúru, knihy a čítanie formou dostupnou a zrozumiteľnou širšej verejnosti pri udržaní si istého kvalitatívneho štandardu.
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Národná bibliografická agentúra, ktorá zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie
Národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry
Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí
Štátna príspevková organizácia MK SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť
Internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
stránky lit. klubu v Trenčíne