Vitajte na stránkach Spišského literárneho klubu, priatelia!

   V tejto podobe sme ich s upravenou grafikou medzi webové stránky ostatných literárnych klubov vrátili 28. júna 2005, pričom od 14. februára 2000 boli v tejto rodine prvé.

   Ich úlohou je samozrejme, informovať vás o tom najpodstatnejšom, čo sa na pôde klubu udialo či udeje. Dozviete sa však aj to, akými cestami sa činnosť tohto, na Slovensku najstaršieho literárneho klubu uberala.

   Nájdete tu zároveň najnovšie práce jednotlivých členov, ale aj ich osobné kontakty.

   Ak by sa vám zdalo, že činnosť klubu je v súvislosti s tým, čo sa tu z nej prezentuje chudobná, nedajte sa prosím, mýliť. Ako prvoradé sa nám javí stretávať sa vo viac-menej pravidelných dvojmesačných intervaloch preto, aby sme sa navzájom informovali o najnovšom dianí v mladej i tej staršej slovenskej literatúre a aby sme si predstavili svoje najnovšie pokusy. Najväčšiu časť každého zo stretnutí venujeme práve im, ich kvalite v kontexte autorovej ale i širšej tvorby.

   Keďže zmysel činnosti klubu vidíme najmä v týchto dvoch základných bodoch, správ o masových prezentáciách našej tvorby formou večerov poézie či zborníkov tu teda nájdete pomenej.

   Na stránkach by sme sa radi prezentovali najmä ako autori a tak tu predovšetkým nájdete naše najnovšie práce. Pochopiteľne tie, ktoré už znesú kritériá publikovania.

   Všetko ďalšie nájdete na stránkach s názvom Aktivity (Hokerlíky, Zborníky, Vydali, Ostatné, Literárne kroky) a História.

   Ten, kto by sa chcel prísť do klubu pozrieť, má dvere otvorené. Bližšie informácie nájde na stránke Kontakt, kde sú tiež poštové a elektronické kontakty na jednotlivých členov.

   Zatiaľ, aspoň príjemný virtuálny pobyt!Ján Petrík, vedúci SLK

Pozdrav zo stretnutia

Zo stretnutia literárneho klubu, ktoré sa za sprísnených protipandemických opatrení konalo 25. septembra 2021 za účasti 14 autorov, ostatných členov pozdravujú:

Lenka Želonková, Sára Mária Tompošová, Lucia Rybárová, Patrícia Gábrišová, Ľubica Badárová, Ema Malíšková,Ľudmila Valenčíková, Tomáš Repčiak, Ján Petrík, Martin Hlavatý, Ján Mackoviak, Martin Horbal, Lenka Fábryová a Matej Barč.

Foto zo stretnutia

Zľava: T, Repčiak, J. Petrík, J. Mackoviak, E. Malíšková
Zľava: P. Gabrišová, L. Rybárová, S. M. Tompošová, T. Repúčiak, J. Petrík
Zľava: J. Mackoviak, E. Malíšková, Ľ. Valenčíková, Ľ. Badárová, P. Gabrišová
Zľava: Ľ. Badárová, P. Gabrišová, L. Rybárová, S. M. Tompošová, L. Želonková
Stretnutie pokračuje nie menej dôležitou časťou_01
Stretnutie pokračuje nie menej dôležitou časťou_02

Foto: Martin Hlavatý

Novinky

23.11.2021

Ďalšie stretnutia klubu v roku 2021 budú naplánované podľa pandemickej situácie.

01.11.2021

Klubová stránka bola doplnená v časti Prezentácie / Aktivity o prezentáciu zborníka Priúzko na podujatí Hokerlík 40.

24.10.2021

Webová stránka klubu bola v časti Ocenenia doplnená o Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves.

14.10.2021

Na podstránku Aktivity / Zborníky bola doplnená informácia o zborníku Priúzko, ktorý bol vydaný v roku 40. výročia založenia klubu.

14.10.2021

Na stránky klubu pribudla stránka Patrície Gabrišovej a Jána Mackovjaka.

Linky

vydavateľstvo, ktoré vám pomôže pri vydaní knižky
Facebooková stránka FAMA art, o.z.
Literárny portál Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, ktorý má za cieľ propagovať literatúru, knihy a čítanie formou dostupnou a zrozumiteľnou širšej verejnosti pri udržaní si istého kvalitatívneho štandardu.
Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu
Národná bibliografická agentúra, ktorá zabezpečuje bibliografickú registráciu slovacikálnych dokumentov, koordináciu národného bibliografického systému a budovanie slovenskej národnej bibliografie
Národno-kultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry
Koncepčné dokumentačné pracovisko v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí
Štátna príspevková organizácia MK SR, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť
Internetová podoba vydania výkladového slovníka slovenčiny
Elektronický lexikón slovenského jazyka
stránky lit. klubu v Trenčíne